TC-CPS 

TC Chairs

 • Shiyan Hu

 • Albert Y. Zomaya

Executive Committee (alphabetically)

 • Sharon Hu

 • Shiyan Hu (Chair)

 • Tei-Wei Kuo

 • Xin Li

 • Albert Y. Zomaya

Secretary and Web Chair

 • Bei Yu

Awards Committee

 • Jamal Deen (Co-chair)

 • Xin Li (Co-chair)

 • (members unlisted)

Conference Chair

 • Qi Zhu

Newsletter Editor

 • Bei Yu

Visit # since 2017:

hit counter